จัดการไฟล์เอกสารการประชุม

วันที่
ชื่อไฟล์
2022-03-29 18:26:37
  MOIT6 (2.2) แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
2022-03-29 18:26:34
  MOIT6 (1.1) บันทึกแจ้งเวียน
2022-03-29 18:26:27
  MOIT6 (1.3) แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ
2022-03-29 18:26:23
  MOIT6 (1.2) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
2022-03-29 18:26:18
  MOIT6 (1.1) บันทึกข้อความ
2022-03-29 18:00:43
  MOIT7 (5) แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ
2022-03-29 18:00:45
  MOIT7 (4) บันทึกข้อความแจ้งเวียน
2022-03-29 18:00:49
  MOIT7 (2) แนวทางในการผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับ จนท.ผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ
2022-03-29 18:00:53
  MOIT7 (2) ประกาศมาตรการในการผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับ จนท.ผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ
2022-03-29 18:00:56
  MOIT7 (1) บันทึกข้อความลงนามประกาศ
2022-03-29 15:34:22
  MOIT 21 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-03-29 15:34:19
  MOIT 21 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 5 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
2022-03-29 15:34:16
  MOIT 21 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 4 รายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
2022-03-29 15:34:13
  MOIT 21 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้บุคลากรในหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-03-29 15:34:10
  MOIT 21 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
2022-03-29 15:34:07
  MOIT 21 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 1.2 โครงการ
2022-03-29 15:34:02
  MOIT 21 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
2022-03-29 15:18:48
  MOIT 9 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
2022-03-29 15:18:54
  MOIT 9 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 5 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
2022-03-29 15:18:59
  MOIT 9 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 4 รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
2022-03-29 15:19:03
  MOIT 9 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วย
2022-03-29 15:19:10
  MOIT 9 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วใการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัยโครงการ
2022-03-29 15:19:14
  MOIT 9 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 1.2 โครงการ
2022-03-29 15:19:17
  MOIT 9 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
2022-03-24 14:04:40
  MOIT 14 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 5 ภาพถ่ายกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริต ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาลลำพูน วันที่ 17 มีนาคม 2565
2022-03-24 13:53:03
  MOIT 20 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 1 บันทึกข้อความรับทราบรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-03-24 13:39:56
  MOIT 20 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-03-24 13:39:51
  MOIT 20 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 2 รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS (แนบตามข้อ 1.)
2022-03-23 16:16:28
  MOIT 11 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-03-23 13:49:59
  MOIT 11 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 3 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข (แนบตามข้อ 2)
2022-03-23 13:49:55
  MOIT 11 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 2 บันทึกข้อความ รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข เสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบ + มีการขออนุญาตนำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน
2022-03-23 13:49:51
  MOIT 11 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอรายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนให้ผู้บริหารทราบเพื่อลงนามในหนังสือแจ้งให้หน่วยงานที่แจ้งเรื่องร้องเรียน(ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด) มีการขออนุญาตนำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน
2022-03-23 13:49:47
  MOIT 11 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน (ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด) +มีการขออนุญาตนำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน
2022-03-23 13:35:17
  MOIT 17 (ไตรมาส 2) ปี 2565 (ชมรมจริยธรรม) ข้อ 2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2565 (แบบฟอร์มที่ 2 ตามคู่มือฯ) รอบ 6 เ้ดือน ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2565
2022-03-23 13:35:21
  MOIT 17 (ไตรมาส 2) ปี 2565 (ชมรมจริยธรรม) ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไวตืของหน่วยงาน
2022-03-23 13:35:24
  MOIT 17 (ไตรมาส 2) ปี 2565 (ชมรมจริยธรรม) ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-03-23 13:35:30
  MOIT 17 (ไตรมาส 2) ปี 2565 (แผนป้องกัน ปราบปรามฯ) ข้อ 2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2565 รอบ 6 เ้ดือน (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มีนาคม 2565)
2022-03-23 13:35:33
  MOIT 17 (ไตรมาส 2) ปี 2565 (แผนป้องกัน ปราบปรามฯ) ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไวตืของหน่วยงาน
2022-03-20 18:54:41
  MOIT 14 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติฯ ตามประกาสกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเ
2022-03-20 18:54:39
  MOIT 14 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซตืของหน่วยงาน
2022-03-20 18:54:36
  MOIT 14 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 5 กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริต ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาลลำพูน วันที่ 17 มีนาคม 2565
2022-03-20 18:54:33
  MOIT 14 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 5 ภาพถ่ายกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริต ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาลลำพูน วันที่ 17 มีนาคม 2565
2022-03-20 18:54:25
  MOIT 14 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 4 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
2022-03-20 18:54:22
  MOIT 14 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 3 หนังสือแจ้งเวียน
2022-03-20 18:54:13
  MOIT 14 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 2 คำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 ของโรงพยาบาลลำพูน
2022-03-20 12:28:28
  MOIT 22 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 3 กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลลำพูน วันที่ 17 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลลำพูน
2022-03-20 12:24:12
  MOIT 22 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-03-20 12:24:10
  MOIT 22 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 4 ภาพถ่ายกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน วันที่ 17 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย เวลา 13.30 น.
2022-03-20 12:24:06
  MOIT 22 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
2022-03-20 12:24:03
  MOIT 22 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-03-16 18:15:32
  MOIT 13 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-03-16 18:15:26
  MOIT 13 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
2022-03-16 18:15:20
  MOIT 13 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 2 คำสั่ง ประกาศ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบฯ ตามที่หน่วยงานกำหนดที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม
2022-03-16 18:15:13
  MOIT 13 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-03-16 16:45:46
  MOIT 3 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-03-16 16:45:50
  MOIT 3 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงานฯ
2022-03-16 16:45:56
  MOIT 3 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-03-16 16:40:43
  MOIT 4 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 3 (1) บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-03-16 16:40:40
  MOIT 4 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 3 (3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-03-16 16:40:37
  MOIT 4 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 3 (2) แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000
2022-03-16 16:40:34
  MOIT 4 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารลงนามบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศฯ
2022-03-16 18:30:35
  MOIT 4 (ไตรมาส 1) ปี 2565 ข้อ 3 (1) บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-03-16 16:08:18
  MOIT 4 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 2 (3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-03-16 16:08:25
  MOIT 4 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 2 (2) รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อกำหนด
2022-03-16 16:08:30
  MOIT 4 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 2 (1) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-03-16 16:02:43
  MOIT 4 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 1 (2) หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน
2022-03-16 16:00:28
  MOIT 4 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 1 (5) ปบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-03-16 16:00:34
  MOIT 4 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 1 (4) คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
2022-03-16 16:00:37
  MOIT 4 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 1 (3) แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินการ และงบลงทุน)
2022-03-16 16:03:02
  MOIT 4 (ไตรมาส 1) ปี 2565 ข้อ 1 (2) หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน
2022-03-16 16:03:07
  MOIT 4 (ไตรมาส 1) ปี 2565 ข้อ 1 (2) หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน
2022-03-16 16:00:47
  MOIT 4 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 1 (1) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-03-16 15:52:52
  MOIT 5 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-03-16 15:52:49
  MOIT 5 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2565
2022-03-16 15:52:42
  MOIT 5 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-03-16 14:30:58
  MOIT 15 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-03-16 14:30:56
  MOIT 15 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 4 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติเกียวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปฯ และแนวปฏิบัติเกียวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ตามข้อ 2 และข้อ 3
2022-03-16 14:30:52
  MOIT 15 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 3 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ระหว่างหน่วยงานของรัฐที่มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน และแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ตลอดจนมีกลไกการกำกับติดตาม
2022-03-16 14:30:47
  MOIT 16 (ไตรมาส 2) ปี 2565 (แผนส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมฯ) ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-03-16 14:30:44
  MOIT 16 (ไตรมาส 2) ปี 2565 (แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ) ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-03-16 14:13:12
  MOIT 15 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ระหว่างหน่วยงานรัฐยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ ที่มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน และแบบฟอ
2022-03-16 14:13:09
  MOIT 15 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-03-16 12:54:21
  MOIT 16 (ไตรมาส 2) ปี 2565 (แผนส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมฯ) ข้อ 2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2022-03-16 12:54:26
  MOIT 16 (ไตรมาส 2) ปี 2565 (แผนส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมฯ) ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญา
2022-02-21 16:34:32
  MOIT 10 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-02-21 16:34:36
  MOIT 10 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 3 หลักฐานแสดงช่องทางการร้องเรียน อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่นๆที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสมคู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริกา
2022-02-21 16:34:40
  MOIT 10 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-02-21 16:34:44
  MOIT 10 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 1 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-02-20 18:45:40
  MOIT 16 (ไตรมาส 2) ปี 2565 (แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ) ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนำเผย
2022-02-20 18:32:05
  MOIT 16 (ไตรมาส 2) ปี 2565 (แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ) ข้อ 2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ผ่านความเห็นชอบและลงนามอนุมัติโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564
2022-02-20 17:21:27
  MOIT 23 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 4 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน
2022-02-20 17:21:32
  MOIT 23 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 3 (2) คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่งยงาน (ภาคผนวก)
2022-02-20 17:21:38
  MOIT 23 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 3 (1) คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่งยงาน
2022-02-20 17:21:43
  MOIT 23 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 2 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
2022-02-20 17:21:47
  MOIT 23 (ไตรมาส 2) ปี 2565 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
2022-01-24 12:27:51
  MOIT 4 (ไตรมาส 1) ปี 2565 ข้อ 2 (3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2021-12-29 22:32:16
  MOIT 4 (ไตรมาส 1) ปี 2565 ข้อ 3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารลงนามบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศฯ
2021-12-29 22:00:33
  MOIT 1 ปี 2565 (ไตรมาสที่ 1) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2021-12-29 21:46:57
  MOIT 4 (ไตรมาส 1) ปี 2565 ข้อ 3 (2) แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้า่หน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000
2021-12-29 21:47:01
  MOIT 4 (ไตรมาส 1) ปี 2565 ข้อ 3 (2) ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560
2021-12-29 21:47:03
  MOIT 4 (ไตรมาส 1) ปี 2565 ข้อ 3 (3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2021-12-29 21:47:06
  MOIT 4 (ไตรมาส 1) ปี 2565 ข้อ 3 (1) บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศฯ
2021-12-29 21:47:09
  MOIT 2 (ไตรมาส 1) ปี 2565 ข้อ 15 และข้อ 16 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2021-12-29 21:47:12
  MOIT 2 (ไตรมาส 1) ปี 2565 ข้อ 16 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2021-12-29 21:47:15
  MOIT 2 (ไตรมาส 1) ปี 2565 ข้อ 15 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
2021-12-29 12:14:30
  MOIT1 ปี 2565 (ไตรมาสที่1) ข้อ 2.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล
2021-12-29 12:14:28
  MOIT1 ปี 2565 (ไตรมาสที่1) ข้อ 2.1 และ 2.2 บันทึกข้อความ และรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซต์
2021-12-29 12:14:25
  MOIT1 ปี 2565 (ไตรมาสที่1) ข้อ 1.4 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล
2021-12-29 12:14:21
  MOIT1 ปี 2565 (ไตรมาสที่1) ข้อ 1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
2021-12-29 12:14:17
  MOIT1 ปี 2565 (ไตรมาสที่1) ข้อ 1.2 คำสั่ง มาตรการ หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
2021-12-29 12:14:11
  MOIT1 ปี 2565 (ไตรมาสที่1) ข้อ 1.1 บันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง
2021-12-28 18:42:08
  MOIT 5 (ไตรมาส 1) ปี 2565 ข้อ 2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2564-เดือนธันวาคม 2564 3
2021-12-28 18:42:12
  MOIT 5 (ไตรมาส 1) ปี 2565 ข้อ 2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2564-เดือนธันวาคม 2564ริหารรับทราบฯ2
2021-12-28 18:42:15
  MOIT 5 (ไตรมาส 1) ปี 2565 ข้อ 2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2564-เดือนธันวาคม 2564ริหารรับทราบฯ
2021-12-28 18:42:19
  MOIT 5 (ไตรมาส 1) ปี 2565 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2021-12-28 18:42:22
  MOIT 5 (ไตรมาส 1) ปี 2565 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบฯ
2021-12-28 18:25:51
  MOIT 4 (ไตรมาส 1) ปี 2565 ข้อ 1 (5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-03-16 14:13:40
  MOIT 4 (ไตรมาส 1) ปี 2565 ข้อ 2 (3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2021-12-28 18:26:01
  MOIT 4 (ไตรมาส 1) ปี 2565 ข้อ 2 (2) รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2021-12-28 18:26:04
  MOIT 4 (ไตรมาส 1) ปี 2565 ข้อ 2 (1) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบฯ
2021-12-28 18:42:27
  MOIT 3 (ไตรมาส 1) ปี 2565 ข้อ 4 (5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2021-12-28 18:26:11
  MOIT 4 (ไตรมาส 1) ปี 2565 ข้อ 1 (4) คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศหรือปลดประกาศ
2021-12-28 18:26:15
  MOIT 4 (ไตรมาส 1) ปี 2565 ข้อ 1 (3) แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบดำเนินการและงบลงทุน)
2021-12-28 18:26:35
  MOIT 3 (ไตรมาส 1) ปี 2565 ข้อ 2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2021-12-28 18:26:39
  MOIT 4 (ไตรมาส 1) ปี 2565 ข้อ 1 (2) หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานระมาณ พ.ศ.2564
2021-12-28 18:26:42
  MOIT 4 (ไตรมาส 1) ปี 2565 ข้อ 1 (1) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบฯ
2021-12-28 18:26:45
  MOIT 3 (ไตรมาส 1) ปี 2565 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2021-12-28 18:26:51
  MOIT 3 (ไตรมาส 1) ปี 2565 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบฯ

สำหรับเจ้าหน้าที่  คู่มือการใช้งาน
 
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ โรงพยาบาลลำพูน โทร.1346