จัดการไฟล์เอกสารการประชุม

วันที่
ชื่อไฟล์
2021-08-31 17:28:32
   EB 8 ปี 2564 ไตรมาส 4 ประกาศดีเด่นดีมาก รอบ 1 เม.ย.2564
2021-08-30 18:02:55
  EB 4 ปี 2564 (ไตรมาส 4) รายงานผลงบลงทุน + หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ไตรมาส 4
2021-08-30 18:01:40
  EB 4 ปี 2564 (ไตรมาส 4) รายงานผลงบดำเนินงาน + หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ไตรมาส 4
2021-08-30 18:01:35
  EB 4 ปี 2564 (ไตรมาส 4) บันทึกข้อความ+รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี +แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลฯ
2021-08-30 17:57:25
  EB 5 ปี 2564 (ไตรมาส 4) บันทึกข้อความ+สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.) ไตรมาส 4
2021-08-30 17:35:59
  EB 10 ปี 2564 (ไตรมาส 4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2021-08-30 17:35:53
  EB 10 ปี 2564 (ไตรมาส 4) บันทึกฯ +รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 12 เดือน
2021-08-30 17:29:12
  EB 11 ปี 2564 (ไตรมาส 4) แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
2021-08-30 17:29:01
  EB 11 ปี 2564 (ไตรมาส 4) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน (รอบ 12 เดือน)
2021-08-31 17:28:50
  EB 10 ปี 2564 (ไครมาส 3) แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
2021-08-31 17:28:54
  EB 10 ปี 2564 (ไตรมาส 3) รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน (รอบ 12 เดือน))
2021-08-30 17:23:09
  EB 13 ปี 2564 (ไตรมาส 4) แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไวต์หน่วยงาน
2021-08-30 17:23:04
  EB 13 ปี 2564 (ไตรมาส 4) รายงานสรุปผลการกำกับติดตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสอนบนทุกรูปแบบ (รอบ 12 เดือน)
2021-08-30 14:58:44
  EB 18 ปี 2564 (ไตรมาส 4) แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
2021-08-30 14:58:36
  EB 18 ปี 2564 (ไตรมาส 4) รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 12 เดือน
2021-08-30 14:50:47
  EB 18 ปี 2564 (ไตรมาส 4) แบบติดตามประเมินผล (แบบฟอร์มที่ 3)
2021-08-30 14:50:43
  EB 18 ปี 2564 (ไตรมาส 4) รายงานผลการดำเนินงาน (แบบฟอร์มที่ 2)
2021-08-30 14:50:35
  EB 18 ปี 2564 (ไตรมาส 4) ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนส่งเสริมคุณธรรมฯ
2021-08-30 14:46:02
  EB 24 ปี 2564 (ไตรมาส 4) รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
2021-08-30 14:46:09
  EB 24 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
2021-08-30 18:06:51
  EB 12 ปี 2564 (ไตรมาส 4) แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงานรรม
2021-08-30 18:06:42
  EB 12 ปี 2564 (ไตรมาส 4) บันทึกฯรายงานติดตามโครงการ กิจกรรม
2021-08-30 18:06:32
  EB 12 ปี 2564 (ไตรมาส 4) บันทึกฯ+รายงานประชุมโครงการ+ภาพกิจกรรม 3
2021-08-30 18:06:23
  EB 12 ปี 2564 (ไตรมาส 4) บันทึกฯ+รายงานประชุมโครงการ+ภาพกิจกรรม 2
2021-08-30 18:06:14
  EB 12 ปี 2564 (ไตรมาส 4) บันทึกฯ+รายงานประชุมโครงการ+ภาพกิจกรรม 1
2021-08-30 18:06:05
  EB 12 ปี 2564 (ไตรมาส 4) บันทึกฯขออนุมัติโครงการ +โครงการ กิจกรรม
2021-08-31 17:29:03
  EB 11 ปี 2564 (ไตรมาส 4) แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
2021-08-31 17:29:07
  EB 11 ปี 2564 (ไตรมาส 4) บันทึกฯ+ รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนฯ รอบ 12 เดือน
2021-08-31 17:29:12
  EB 10 ปี 2564 (ไตรมาส 4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2021-08-31 17:29:24
  EB 10 ปี 2564 (ไตรมาส 4) บันทึกฯ +รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 12 เดือน
2021-06-20 17:00:15
  EB 8 ปี 2564 (ไตรมาสที่ 3) บันทึกข้อความเสนอเลื่อนเงินเดือน รอบ 1 เม.ย.2564
2021-06-20 17:00:22
  EB 6 ปี 2564 ไตรมาสที่ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
2021-06-20 11:07:32
  EB 4 ปี 2564 (ไตรมาส 3) ชุดสำคัญการเบิกจ่าย
2021-06-20 10:28:18
  EB 4 ปี 2564 (ไตรมาส 3) ข้อ 3.3 (เพิ่มเติม) ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย วงเงินเกิน 5 แสนบาท
2021-06-20 10:25:27
  EB 4 ปี 2564 (ไตรมาส 3) ข้อ 3.3 (เพิ่มเติม) ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท
2021-06-17 17:29:14
  EB 7 ปี 2564 (ไตรมาส 3) หนังสือแจ้งเวียน
2021-06-17 17:29:12
  EB 7 ปี 2564 (ไตรมาส 3) ประกาศ สสจ.ลำพูน
2021-06-17 17:29:09
  EB 7 ปี 2564 (ไตรมาส 3) กรอบแนวทาง
2021-06-17 17:29:06
  EB 7 ปี 2564 (ไตรมาส 3) บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบ
2021-06-13 18:21:24
  EB 4 ปี 2564 (ไตรมาส 3) ข้อ 3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน เมษายน 2564-มิถุนายน 2564
2021-06-13 18:01:40
  EB 6 ปี 2564 (ไตรมาส 3) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
2021-06-13 17:53:44
  EB 5 ปี 2564 (ไตรมาส 3) ข้อ 2 (แบบ สขร.1)แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน
2021-06-13 17:53:48
  EB 4 ปี 2564 (ไตรมาส 3) ข้อ 2 (หนังสือรายงานฯ+ผลการดำเนินการฯ+แบบฟอร์มเผยแพร่)รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน
2021-06-13 17:20:03
  EB 8 (ไตรมาสที่ 3) ประกาศผลการประเมินดีเด่น-ดีมาก รอบ 1 เม.ย.2564
2021-06-13 17:19:56
  EB 2 ข้อ 9.3 + ข้อ 9.5 (ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ+แบบ สขร.1
2021-06-13 00:20:57
  EB 22 ปี 2564 (ไตรมาส 3) ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไวต์ของหน่วยงาน
2021-06-13 00:21:01
  EB 22 ปี 2564 (ไตรมาส 3) ข้อ 5 ภาพกิจกรรม ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม
2021-06-13 00:21:05
  EB 22 ปี 2564 (ไตรมาส 3) ข้อ 4 รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต"
2021-06-13 00:21:08
  EB 22 ปี 2564 (ไตรมาส 3) ข้อ 3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดโครงการฯ
2021-06-13 00:21:11
  EB 22 ปี 2564 (ไตรมาส 3) ข้อ 2 ราชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต"
2021-06-13 00:21:15
  EB 22 ปี 2564 (ไตรมาส 3) ข้อ 1.2 โครงการ
2021-06-13 00:21:18
  EB 22 ปี 2564 (ไตรมาส 3) ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการโครงการ
2021-06-13 00:21:22
  EB 20 ปี 2564 (ไตรมาส 3) ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2021-06-13 00:21:26
  EB 20 ปี 2564 (ไตรมาส 3) ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม+รายงานผล
2021-06-13 00:21:30
  EB 20 ปี 2564 (ไตรมาส 3) ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
2021-06-13 00:21:33
  EB 20 ปี 2564 (ไตรมาส 3) ข้อ 2 แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
2021-06-13 00:21:38
  EB 20 ปี 2564 (ไตรมาส 3) ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง
2021-03-28 17:06:36
  EB 8 ปี 2564 ไตรมาส 2 ข้อที่ 1 บันทึกข้อความ
2021-03-28 17:06:33
  EB 9 ปี 2564 (ไตรมาส 2) หลักฐานการขออนุมัตินำข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2021-03-28 17:06:28
  EB 19 ปี 2564 (ไตรมาส 2) หลักฐานการขออนุมัตินำข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2021-03-28 17:06:26
  EB 21 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 3 (บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานและการขอข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานอบรมให้ความรู้เรื่องการป้
2021-03-14 17:22:59
  EB 1 ปี 2564 ไตรมาส 2 การติดตาม ตามกรอบแนวทาง
2021-03-14 17:18:08
  EB 8 ปี 2564 ไตรมาส 2 ข้อที่ 2 ประกาศดีเด่นดีมาก (รอบเม.ย.63-ก.ย.63)
2021-03-14 17:17:59
  EB 7 ปี 2564 ไตรมาส 2 ข้อที่ 3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ
2021-03-14 17:17:52
  EB 7 ปี 2564 ไตรมาส 2 ข้อที่ 2 มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ
2021-03-14 15:53:38
  EB 5 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 2 รายงาน ส.ข.ร. 1 (ไตรมาส 2 ตัดยอด มีนาคม 2564)
2021-03-14 15:35:23
  EB 21 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 6 (แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน)
2021-03-14 15:35:26
  EB 21 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 5 (ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม)
2021-03-14 15:35:28
  EB 21 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 4 ([รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน)
2021-03-14 15:35:31
  EB 21 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 3 ([บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานและการขอข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานอบรมให้ความรู้เรื่องการป
2021-03-14 15:35:34
  EB 21 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 1 (ข้อย่อย 1.2 หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน)
2021-03-14 15:35:37
  EB 21 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 2 (รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน)
2021-03-14 15:35:40
  EB 21 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 1 (ข้อย่อย 1.1 หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน)
2021-03-14 15:35:43
  EB 19 ปี 2564 (ไตรมาส 2) แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงานบผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน)
2021-03-14 15:35:47
  EB 19 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 3 (รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน) ที่เป็นรูปเล่มรายงาน
2021-03-14 15:35:50
  EB 19 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 2 (สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน)
2021-03-14 15:35:53
  EB 19 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 1 (2.หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน)
2021-03-14 15:35:57
  EB 19 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 1 (1.หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน)
2021-03-13 14:46:45
  EB 5 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 4 แสดงหลักฐานการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
2021-03-13 14:46:47
  EB 5 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 3 แบบฟอร์มเผยแพร่
2021-03-13 14:46:51
  EB 5 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 2 รายงาน ส.ข.ร. 1
2021-03-13 14:46:56
  EB 5 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 1บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2021-03-13 14:47:01
  EB 9 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
2021-03-13 14:47:04
  EB 9 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 5 ภาพการดำเนินโครงการ
2021-03-13 14:47:12
  EB 9 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 4 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ
2021-03-13 14:47:21
  EB 9 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 4 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ
2021-03-13 14:47:33
  EB 9 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 3 บันทึกข้อความเสนอรายงานต่อผู้บริหาร
2021-03-13 14:47:35
  EB 9 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
2021-03-13 14:47:39
  EB 9 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 1.2 โครงการ
2021-03-13 14:47:43
  EB 9 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ
2021-03-13 14:47:48
  EB 10 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
2021-03-13 14:47:53
  EB 10 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 3 บันทึกข้อความและรายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
2021-03-13 14:47:57
  EB 10 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 4 ช่องทางการร้องเรียน
2021-03-13 14:48:00
  EB 10 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 2 คู่มือการดำเนิงานเรื่องร้องเรียน
2021-03-13 14:48:05
  EB 10 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 1 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
2021-03-13 14:48:15
  EB 11 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
2021-03-13 14:48:21
  EB 11 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 3 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข (ไม่พบข้อมูลการ้องเรียน)
2021-03-13 14:48:38
  EB 11 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 2 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
2021-03-13 14:48:45
  EB 11 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2021-03-13 14:48:53
  EB 23 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
2021-03-13 14:49:06
  EB 23 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 4 กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG
2021-03-13 14:49:14
  EB 23 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 3 รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG
2021-03-13 14:49:18
  EB 23 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 2 แนงทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG
2021-03-13 14:49:26
  EB 23 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 1 หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม ชมรม STRONG
2021-03-13 14:49:31
  EB 14 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 6 แสดงหลักฐานการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2021-03-13 14:49:36
  EB 14 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
2021-03-13 14:49:43
  EB 14 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 4 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติการยืมพัสดุฯของหน่วยงานของรัฐ
2021-03-13 14:49:48
  EB 14 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 3 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุฯ ที่มีกลไกการกำกับติดตาม
2021-03-13 14:49:54
  EB 14 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 2 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ (ผังกระบวนการฯ)
2021-03-13 14:50:03
  EB 14 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2021-03-13 14:50:16
  EB 15 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2021-03-13 14:50:21
  EB 15 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
2021-03-13 14:50:29
  EB 15 ปี 2564 (ๆตรมาส 2) ข้อ 4 หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปฯ และการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ระหว่างหน่วยงานของรัฐ
2021-03-13 14:50:54
  EB 15 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 3 แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ
2021-03-13 14:51:00
  EB 15 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 2 แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ
2021-03-13 14:51:04
  EB 15 ปี 2564 (ไตมาส 2) ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการและขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2021-03-13 14:51:12
  EB 13 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 5 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2021-03-13 15:01:30
  EB 13 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามและรายงานสรุปผลกระกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่กำหนดของโรงพยาบาลลำพูน
2021-03-13 15:01:44
  EB 13 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนคู่มือมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบของโรงพยาบาลลำพูน
2021-03-13 15:25:47
  EB 13 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 2 คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามที่กำหนดที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม
2021-03-13 15:29:39
  EB 13 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศหรือข้อสั่งการ และการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2021-03-13 15:29:45
  EB 16 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
2021-03-13 15:29:50
  EB 16 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 4 ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
2021-03-13 15:29:58
  EB 16 ปี 2564 (ไตมาส 2) ข้อ 3 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน ในที่ประชุม คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลลำพูน วันที่ 19 มกราคม 2564 และหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานภายในสังกัด
2021-03-13 15:30:13
  EB 16 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 3 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
2021-03-13 15:30:26
  EB 16 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดและขออนุญาตเผยแพร่
2021-03-13 15:30:31
  EB 17 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 4 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล
2021-03-13 15:30:38
  EB 17 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของโรงพยาบาลลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2021-03-13 15:30:45
  EB 17 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของโรงพยาบาลลำพูน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2021-03-13 15:30:50
  EB 17 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2021-03-13 15:30:55
  EB 18 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 2 ข้อย่อย 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
2021-03-13 15:31:00
  EB 18 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 2 ข้อย่อย 2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบหรือสั่งการ
2021-03-13 15:31:08
  EB 18 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 2 ข้อย่อย 2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการที่เป็นรูปเล่มรายงาน(แผนส่งเสริมจริยธรรม)
2021-03-13 15:31:18
  EB 18 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 1 ข้อย่อย 1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
2021-03-13 15:31:28
  EB 18 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 1 ข้อย่อย 1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและสั่งการ
2021-03-13 15:31:42
  EB 18 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 1 ข้อย่อย 1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการเป็นรูปเล่มรายงาน
2021-03-13 15:31:50
  EB 24 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 6 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล
2021-03-13 15:32:04
  EB 24 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 5 รายงานการกำกับติดตามมาตรการการป้องกันฯ
2021-03-13 15:31:57
  EB 24 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 4 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์ฯ
2021-03-13 14:50:38
  EB 24 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 3 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดฯ
2021-03-13 14:48:11
  EB 24 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 2 ประกาศเจตนารมณ์ฯ
2021-03-13 14:46:41
  EB 24 ปี 2564 (ไตรมาส 2) ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
2020-12-23 18:07:55
  EB 4 ปี 2564 ข้อ 3.3 วงเงินเกิน 1 แสน
2020-12-23 17:53:56
  EB 4 ปี 2564 ข้อ 1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2020-12-23 16:46:30
  EB 1 ปี 2564 ข้อ 1 บันทึกข้อความ
2020-12-23 16:46:24
  EB 1 ปี 2564 ข้อ 2 คำสั่ง
2020-12-23 16:46:20
  EB 1 ปี 2564 ข้อ 3-4 กรอบแนวทางการเผยแพร่
2020-12-23 16:46:17
  EB 1 ปี 2564 ข้อ 5 แบบฟอร์มเผยแพร่
2020-12-23 16:46:14
  EB 2 แบบฟอร์มเผยแพร่
2020-12-23 16:46:09
  EB 3 ปี 2564 ข้อ 1 บันทึกข้อความ
2020-12-23 16:46:02
  EB 3 ปี 2564 ข้อ 2 วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
2020-12-23 16:46:00
  EB 3 ปี 2564 ข้อ 3 แบบฟอร์มเผยแพร่
2020-12-23 16:10:20
  EB 4 ปี 2564 ข้อ 1.1 บันทึกรายงานผู้บริหาร
2020-12-23 16:10:24
  EB 4 ปี 2564 ข้อ 1.2 จัดสรรงบ
2020-12-23 16:10:34
  EB 4 ปี 2564 ข้อ 1.4 คำสั่งปิด-ปลดประกาศ
2020-12-23 16:10:38
  EB 4 ปี 2564 ข้อ 1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่
2020-12-23 16:10:43
  EB 4 ปี 2564 ข้อ 2.1 หนังสือรายงานผู้บริหาร
2020-12-23 16:10:46
  EB 4 ปี 2564 ข้อ 2.2 รายงานผลการดำเนินงาน
2020-12-23 16:10:49
  EB 4 ปี 2564 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มเผยแพร่
2020-12-23 16:10:53
  EB 4 ปี 2564 ข้อ 3.1 หนังสือแจ้งเวียน
2020-12-23 16:10:57
  EB 4 ปี 2564 ข้อ 3.2 หนังสือขอเผยแพร่
2020-12-23 16:11:11
  EB 4 ปี 2564 ข้อ 3.3 ประกาศ สป.
2020-12-23 16:11:15
  EB 4 ปี 2564 ข้อ 3.3 วงเงินไม่เกิน 1 แสน
2020-12-23 16:11:31
  EB 4 ปี 2564 แบบฟอร์มการเผยแพร่
2020-12-23 14:10:35
  EB 5 ปี 2564 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
2020-12-23 14:10:33
  EB 5 ปี 2564 ข้อ 2 บันทึกนำเสนอ สขร.1
2020-12-23 14:10:31
  EB 5 ปี 2564 ข้อ 2 แบบสขร.1
2020-12-23 14:10:28
  EB 5 ปี 2564 ข้อ 3 แบบฟอร์มเผยแพร่
2020-12-23 14:03:26
  EB 8 ปี 2564 ประกาศดีเด่นดีมาก (รอบเม.ย.63-ก.ย.63)

สำหรับเจ้าหน้าที่  คู่มือการใช้งาน
 
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ โรงพยาบาลลำพูน โทร.1346