ผู้ดูแล : นายสุนทร เนียมหวาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลลำพูน โทร 1346
 
 
 
 
สถิติการส่งตัวของผู้ป่วยทั้งหมด แยกตามกลุ่มโรค
สถิติการตอบกลับผู้ป่วยทั้งหมด แยกตามอาการ

 
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลลำพูน