ผู้ดูแล : นายสุนทร เนียมหวาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลลำพูน โทร 1346
ٹ çҺӾٹ
 
ประวัติการเยี่ยมบ้านจากโปรแกรมเยี่ยมบ้าน
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 

 
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลลำพูน