ลำดับ หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ อาคาร
   303    กุมารเวชกรรม    72450    อาคาร 50 ปี ชั้น 4
   304    กุมารเวชกรรม    72451    อาคาร 50 ปี ชั้น 4
   305    กุมารเวชกรรม (FAX)    2459    อาคาร 50 ปี ชั้น 4
   306    ผู้ป่วยหนักเด็ก NICU    72550    อาคาร 50 ปี ชั้น 5
   307    ผู้ป่วยหนักเด็ก NICU ห้องเด็ก    72558    อาคาร 50 ปี ชั้น 5
   308    ผู้ป่วยหนักเด็ก NICU (FAX)    2559    อาคาร 50 ปี ชั้น 5
   309    งานสิ่งแวดล้อม    6511    อาคารสิ่งแวดล้อม
   310    งานขยะและสุขาภิบาล    76512    อาคารสิ่งแวดล้อม
   311    หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี    71219    อาคาร100ปีชั้น4
   312    กลุ่มงานบัญชี    71218    อาคาร100ปีชั้น4
   313    URI    1195   
   314    ปูศูนย์ประกัน    71181, 71185    อาคาร100ปี ชั้น1
   315    ห้องตรวจ PAC (รัปปรึกษาก่อนผ่าตัด)      
   316    ห้องส่องกล้อง    2152   
   317    EGCO    72342   
   318    คัดกรอง อายุรกรรม    71120   
   319    SMC    71500   
   320    พิเศษอเนกประสงค์    76931   
   321    PT Admit    71122   
   322    ใบส่งตัวเบอร์ 45    71121   
   323    Lak    71284   
   324    Lak คลินิกพิเศษ    71285    ข้าง 7-11
   325    คลินิกกัญชา    76907    อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น1
   326    Ward COVID    71295    ER เก่า
   327    ควบคุมโรค(อำนาจ)    71395   
   328    คัดกรองหน้าห้อง ER      

 
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ