ลำดับ หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ อาคาร
   91    ห้องโสตฯ (คุณถวิล)    71344    ตึกผู้ป่วยนอก ช้น 3
   92    ศูนย์คอมพิวเตอร์    71340-1    ตึกผู้ป่วยนอก ช้น 3
   93    ศูนย์คอมพิวเตอร์    9190    ตึกผู้ป่วยนอก ช้น 3
   94    พ.ร.ส    71351    ตึกผู้ป่วยนอก ช้น 3
   95    พ.ร.ส    71352    ตึกผู้ป่วยนอก ช้น 3
   96    พ.ร.ส (คุณวาสนา)    9165    ตึกผู้ป่วยนอก ช้น 3
   97    พ.ร.ส (FAX)    569152    ตึกผู้ป่วยนอก ช้น 3
   98    ศูนย์ข้อมูล    71346    ตึกผู้ป่วยนอก ช้น 3
   99    ศูนย์ข้อมูล (สุวรรณ)    71353    ตึกผู้ป่วยนอก ช้น 3
   100    องค์กรแพทย์    71349    ตึกผู้ป่วยนอก ช้น 3
   101    องค์กรแพทย์    76155    ตึกผู้ป่วยนอก ช้น 3
   102    บัญชี    71216    อาคาร100ปีชั้น4
   103    บัญชี    71217    อาคาร100ปีชั้น4
   106    ศูนย์จำหน่ายผู้ป่วย (รหัสโรค)    76143    ตึกผู้ป่วยนอก ช้น 3
   107    ห้องประชุมศรีหริภุญไชย (หน้า)    1451    ตึกผู้ป่วยนอก ช้น 4
   108    ห้องประชุมศรีหริภุญไชย (หลัง)    1454    ตึกผู้ป่วยนอก ช้น 4
   109    ห้องประชุมศรีหริภุญไชย(ห้องควบคุมเสียง)    71453    ตึกผู้ป่วยนอก ช้น 4
   110    เวชกรรมสังคม    9124    อาคารรังสีวิทยา (เดิม) ชั้น 1
   111    เวชกรรมสังคม    71347    อาคารรังสีวิทยา (เดิม) ชั้น 1
   112    เวชกรรมสังคม    71348    อาคารรังสีวิทยา (เดิม) ชั้น 1
   113    เวชกรรมสังคม (FAX)    9188    อาคารรังสีวิทยา (เดิม) ชั้น 1
   114    ตรวจสุขภาพประจำปี / อาชีวอนามัย    71108    อาคารรังสีวิทยา (เดิม) ชั้น 1
   115    ศูนย์จ่ายกลาง    76701    อาคารรังสีวิทยา (เดิม) ชั้น 1
   116    ศูนย์จ่ายกลาง    6702    อาคารรังสีวิทยา (เดิม) ชั้น 1
   117    เวชระเบียนผู้ป่วยใน    6621    อาคารรังสีวิทยา (เดิม) ชั้น 2
   118    เวชระเบียนผู้ป่วยใน    6821    อาคารรังสีวิทยา (เดิม) ชั้น 2
   119    ห้องตรวจภาวะทำงานหัวใจ,วัดคลื่นไฟฟ้า    72341    ตึกพัสดุ (เดิม)
   120    ไตเทียม    72143    ตึกพัสดุ (เดิม)
   121    ไตเทียม (FAX)    2143    ตึกพัสดุ (เดิม)
   122    เภสัชกรรมห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน    1141    ตึกพัสดุ (เดิม)

 
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ