ลำดับ หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ อาคาร
   123    เภสัชกรรมห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน    1142    ตึกพัสดุ (เดิม)
   124    เภสัชกรรมห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน (FAX)    1116    ตึกพัสดุ (เดิม)
   125    เภสัชกรรมห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน (FAX)    1117    ตึกพัสดุ (เดิม)
   126    เภสัชกรรมห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน (FAX)    1118    ตึกพัสดุ (เดิม)
   127    เภสัชกรรมห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน (FAX)    1119    ตึกพัสดุ (เดิม)
   128    คลังน้ำดื่ม    76427    ตึกพัสดุ (เดิม)
   129    แพทย์แผนไทย ( เคาน์เตอร์ )    6905    ตึกพัสดุ (เดิม)
   130    แพทย์แผนไทย ( เคาน์เตอร์ )    76907    ตึกพัสดุ (เดิม)
   131    ซักฟอก (พับผ้า)    76302    ตึกพัสดุ (เดิม)
   132    รังสีวิทยา ( เบอร์แพทย์ )    9182    ตึก 60 ปี ชั้น 1
   133    รังสีวิทยา ( X-RAY )    76801    ตึก 60 ปี ชั้น 1
   134    รังสีวิทยา ( X-RAY )    76802    ตึก 60 ปี ชั้น 1
   135    รังสีวิทยา ( X-RAY )    76804    ตึก 60 ปี ชั้น 1
   136    รังสีวิทยา ( CT )    6803    ตึก 60 ปี ชั้น 1
   137    พยาธิวิทยา (คุณบรรเลง)    9186    ตึก 60 ปี ชั้น 2
   138    พยาธิวิทยา    1281    ตึก 60 ปี ชั้น 2
   139    พยาธิวิทยา    1282    ตึก 60 ปี ชั้น 2
   140    พยาธิวิทยา    1283    ตึก 60 ปี ชั้น 2
   141    ห้องประชุมพยาธิ    6614    ตึก 60 ปี ชั้น 2
   142    ผู้ป่วยหนัก ( ICU 3 )    72144    ตึก 60 ปี ชั้น 3
   143    ผู้ป่วยหนัก ( ICU 3 )    73506    ตึก 60 ปี ชั้น 3
   144    ผู้ป่วยหนัก ( ICU 3 ) (FAX)    2145    ตึก 60 ปี ชั้น 3
   145    ผู้ป่วยหนัก ( ICU 3 ) (FAX)    3507    ตึก 60 ปี ชั้น 3
   146    ห้องผ่าตัด    71228    ตึก 60 ปี ชั้น 4
   147    ห้องผ่าตัด    71229    ตึก 60 ปี ชั้น 4
   148    ห้องผ่าตัด    71230    ตึก 60 ปี ชั้น 4
   149    ห้องผ่าตัด    71232    ตึก 60 ปี ชั้น 4
   150    ห้องประชุมผ่าตัด    71233    ตึก 60 ปี ชั้น 4
   151    ห้องผ่าตัด (FAX)    1231    ตึก 60 ปี ชั้น 4
   152    วิสัญญี    71234    ตึก 60 ปี ชั้น 4

 
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ