กราฟแสดงข้อมูลย้อนหลัง 30 วันจากวันที่ปัจจุบัน
 
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลลำพูน